+45 2266 1296 bw@bwlaw.dk

Persondatapolitik

Behandling af persondata.

Bjørn Wittrup Advokatfirma CVR nr. 38519220, Ny Adelgade 5.1. , 1104 København K er dataansvarlig for vores klienters sager. Vi kan kontaktes på mail bw@bwlaw.dk og sikker mail sikker@bwlaw.dk og telefon 2266 1296.

Formålet med og retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er varetagelse af vore klienters interesser og rådgivning i forbindelse hermed.

Vi indhenter ikke flere oplysninger end det er nødvendigt til forsvarlig varetagelse af vores opgave i den konkrete sag.

Hvilke oplysninger,

Ved løsning af vores opgaver behandler vi almindelige personoplysninger, navn, adresse m.v. og cpr-numre. I nogle sager vil der forekomme særlige personfølsomme oplysninger, typisk i form af helbredsoplysninger eller økonomiske oplysninger. I visse sager kan også indgå oplysninger om strafbare forhold.

Videregivelse af oplysninger.

Hvis det er nødvendigt for sagens behandling, videregiver eller overlader vi personoplysninger til relevante eksterne aktører afhængigt af den konkrete sagstype. De relevante eksterne aktører kan være arbejdsgivere, skadevoldere, forsikringsselskaber, vidner, kommuner, sundhedsmyndigheder, læger, hospitaler og andre offentlige myndigheder og nævn.

I tilfælde af retssager vil personoplysninger blive overgivet til domstolene, og om nødvenligt til Retslægerådet eller til en udpeget skønsmand eller andre relevante aktører i retssagsprocessen.

I erhvervssager kan der efter omstændighederne udveksles oplysninger med andre advokater, banker, revisorer og skønsmænd m.v.

Vi opbevarer nogle oplysninger hos eksterne databehandlere i forbindelse med serverhosting og lignende. Disse databehandlere lever op til mindst samme krav, som vi stiller til forsvarlig opbevaring.

Hvor indhentes oplysningerne fra.

Udover de oplysninger vi får fra klienten selv, indhentes oplysninger fra andre, herunder læger, offentlige myndigheder, arbejdsgivere, forsikringsselskaber og andre, som på relevant måde kan bidrage til sagens oplysning.

Opbevaring.

Vi sletter oplysningerne, når der ikke længere er behov for at behandle dem.

Som udgangspunkt opbevarer vi de fleste oplysninger i 10 år på grund af vores rådgivningsansvar, der har en absolut forældelse på 10 år.

Personoplysninger i straffesager slettes ved sagens afslutning.

Vi opbevarer personoplysninger i krypteret form med behørig adgangsbegrænsning i overensstemmelse med de til enhver tid gældende standarder indenfor branchen.

Dine rettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret).

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til sletning.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle frist for sletning indtræder.

Ret til begrænsning af behandling.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte personer eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet).

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at trække samtykke tilbage.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger beror på samtykke, kan du trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.Datatilsynet.dk.

Du kan i øvrigt altid kontakte os vdr. vor persondatapolitik.