+45 2266 1296 bw@bwlaw.dk

Forretningsbetingelser

Bjørn Wittrup Advokatfirma er et enkeltmandsfirma, der er ejet af advokat Bjørn Wittrup og drives under CVR nr. 38519220.

Advokatfirmaet driver forretning fra adressen Ny Adelgade 5.1. , 1104 København K. Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette udtrykkelig aftales.

Ansvar og fortrolighed.

Advokat Bjørn Wittrup er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet. Alle medarbejdere i advokatfirmaet er underlagt streng tavshedspligt om de oplysninger vi modtager, og vi følger de advokatetiske regler, der er fastlagt af Advokatsamfundet. Reglerne kan læses på Advokatsamfundet.dk

Advokatfirmaet er omfattet af ansvarsforsikring og garantiforsikring tegnet i Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup under policenummer 674-217. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokatfirmaet, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Retlige tvister behandles efter dansk ret ved Københavns Byret.

I Overensstemmelse med god advokatskik har vi etableret interne retningslinier for at undgå interessekonflikter, ligesom vi er underlagt reglerne i hvidvaskloven.

Afsluttede sager opbevares elektronisk i mindst 5 år. Klienterne får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som vi frembringer i forbindelse med sagens behandling, men vi beholder ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder.

M h.t. persondatapolitik henviser vi til vore særskilte oplysninger herom på hjemmesiden.

Salær.

Uden anden særskilt aftale beregnes salæret på baggrund af retsplejelovens regler om et rimeligt salær, som tager udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug og arten af det udførte arbejde, sagens betydning og værdi for klienten og det med sagen forbundne ansvar. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af os, kan vore klienter klage over salærets størrelse til Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

I visse retssager er der mulighed for at opnå  fri proces eller dækning fra en retshjælpsforsikring.

Vores bankforbindelse er Sydbank, konto 6825-0001052723.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til et beløb på 100.000 EURO eller ca. 750.000 kr. Dækningen gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.